Organisasjonsplan

Leder
 • Skal forestå klubbens daglige drift.
 • Delegere og fordele arbeidsoppgaver i henhold til organisasjonsplanen.
 • Delta eller utpeker deltakere til møter med forbund, krets eller andre offentlige instanser.
Nestleder
 • Skal være klubbens øverste sportslige ansvarlige.
 • Delta i utarbeidelsen av gruppens sportslige planer.
 • Følge opp og kontrollere gruppenes planer sportslig og økonomisk.
 • Følge opp og kontrollere at klubbens oppmenn og ryttere følger NCF og ESK`s til enhver tid gjeldene lover og regler (reklameavtaler, rytterkontrakter etc)
Sekretær
 • Skal forestå klubbens korrespondanse.
 • Innkalle til styre- og komitemøter. Sende ut eventuelt sakslister.
 • Skrive og formidle referat fra alle styremøter.
Kasserer
 • Skal forestå klubbens daglige pengeregnskap.
 • Sørge for innkreving av medlemskontingenter.
 • Fremlegge økonomisk rapport på alle styremøter.
 • Være klubbens kontaktledd med bank, post og kredittinstitusjoner.
Styremedlem, oppmann Barne- og ungdomsgruppa
 • Skal være klubbens oppmann for Barne- og ungdomsgruppa.
 • Legge sesongplaner sammen med sportslig ansvarlig (nestleder) og ryttere.
 • Planlegge og gjennomføre treningsamlinger i samarbeid med sportskomite og ryttere.
 • Avtale og bestille overnatting der dette er påkrevd.
 • Følge opp NCF og klubbens regler for reklame etc.
 • Følge opp de økonomiske retningslinjene som er trukket opp av sportskomite og styre.
 • Rapportere sportslig aktivitet på styremøter.
 • Skal i samråd med sportskomite organisere og gjennomføre rekrutteringstiltak med henblikk på å øke deltaker antallet i ungdomsklassene.
 • Planlegge og gjennomføre sosiale tiltak for å styrke samholdet i gruppa.
 • Utarbeide årsrapport for gruppa.
Varamedlem Barne- og ungdomsgruppa,
 • Er hjelpeoppmann og vararepresentant til styret
Styremedlem, oppmann Junior- og seniorgruppa
 • Skal være klubbens oppmann for Junior- og seniorgruppa.
 • Har ellers samme oppgaver som tidligere nevnte styremedlem.
 • Varamedlem Junior- og seniorgruppa, er hjelpeoppmann og vararepresentant til styret.
Styremedlem, oppmann Handikapgruppa
 • Skal være klubbens oppmann for Handikapgruppa.
 • Har ellers samme oppgaver som tidligere nevnte styremedlem.
 • Varamedlem Handikapgruppa, er hjelpeoppmann og vararepresentant til styret.
Styremedlem, oppmann Landevegsgruppa
 • Skal være klubbens oppmann for Landevegsgruppa.
 • Legge sesongplaner sammen med sportslig leder (nestleder) og ryttere.
 • Planlegge og gjennomføre treningssamlinger i samarbeid med sportskomite og ryttere.
 • Vurdere og eventuelt tilsette trengere i samarbeid med sportskomitè og ryttere.
 • Planlegge og gjennomføre felles opplegg for Den store styrkeprøven Trondheim-Oslo, Mjøsa rundt og andre store turritt.
 • Planlegge og gjennomføre sosiale tiltak for å styrke samholdet i gruppa.
 • Utarbeide årsrapport for gruppa.
 • Varamedlem er hjelpeoppmann og vararepresentant til styret.
Styremedlem, oppmann Terrenggruppa
 • Skal være klubbens oppmann for Terrenggruppa.
 • Legge sesongplaner sammen med sportslig leder (nestleder) og ryttere.
 • Planlegge og gjennomføre sosiale tiltak for å styrke samholdet i gruppa.
 • Utarbeide årsrapport for gruppa.
Økonomikomite
 • Komiteen består av klubbens leder og to valgte medlemmer.
 • Skal planlegge gjennomføre tiltak som gjør klubben istand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser ovenfor ryttere, NCF, kretsen og det lokale næringsliv.
 • Planlegge og gjennomføre dugnader, lotteri etc.
 • Utarbeide planer og priser på sponsing. Delta i forhandlinger med mulige sponsorer.
 • Skaffe tilveie eventuelle reklamestikkere etc.
 • Påse at inngåtte avtaler blir fulgt opp av oppmenn og ryttere.
Sportskomite
 • Komiteen består av klubbens nestleder, 5 styremedlemmer og valgt representant for rytterne. Sistnevnte velges selv av ryttere i M/K Junior- og seniorgruppa og landeveisgruppa.
 • Skal utarbeide sportslige planer. Sesongplaner og langtidsplaner.
 • Utarbeide budsjetter for gruppene. Sesongbudsjett og langtidsbudsjett.
 • Forhandle med og tilsette trenerer og ledere.
 • Utarbeide og gjennomføre rekrutteringstiltak i alle grupper.
 • Forestå forhandlinger på klubbens vegne vedrørende overgangssaker.
 • Utarbeide rytteravtaler og følge opp disse.
 • Følge opp og revidere de forskjellige planer og budsjetter.
 • Avgjøre eventuelle tvistemål i gruppene. I disse tilfeller tiltrer Leder komiteen.
 • Forestår og gjennomfører sosiale tiltak for å styrke samholdet i klubben.
Arrangementskomite
 • Komiteen består av tre -3- valgte medlemmer. Lederen av komiteen innkaller til møter ved behov. Komiteen rapporterer til styret.
 • Skal planlegge og gjennomføre klubbens sportslige arrangementer.
 • Datoer for arrangementene skal drøftes med klubbens styre før søknad sendes.
 • Komiteen skal:
 • Planlegge og søke om rittdatoer (NCF og ACF)
 • Klarere med veimyndigheter og Politi/Lensmann.
 • Søke eventuelt gjøre avtale om lokaliteter for garderobe, sekretariat, overnatting etc.
 • Planlegge traseer.
 • Skrive og distribuere innbydelsen til klubber og dommere.
 • Gjøre avtaler med hjelpekorps/førstehjelpspersonell.
 • Planlegge og bestille premier.
 • Planlegge det økonomiske i samarbeid med økonomikomiteen.
 • Tilknytte seg ressurspersoner slik at rittet kan gjennomføres på en god arrrangmentsmessig måte.
 • Forestå distribusjon av resultatlister til alle deltagende lag, krets og NCF.
 • Sørge for at rittrapporter oversendes krets og NCF.
Del:
Skroll til toppen