Lovverk

§ LOVER for Eidsvoll sykkelklubb §

 • 1 Formål
Eidsvoll sykkelklubb er en sykkelklubb med hovedsetet på Råholt. Stiftet i 1978.  Klubbens hovedmål er: 
 • fremme rekruttering innen sykkelsporten
 • skape en positiv fritid for barn og ungdom
 • støtte og utvikle klubbens aktive ryttere på en måte som gjør rytterne istand til å hevde seg nasjonalt og internasjonalt innenfor klubbens til en hver tids økonomiske rammer
 • 2 Styret
Styret skal bestå av en leder, nestleder, kasserer, sekretær, rittansvarlig og oppmenn. 
 • Leder velges for ett -1- år,
 • resten av styret for to -2- år.
 • Øvrige verv er ett-1- årige. 
Det velges 3 stk varamedlemmer for oppmennmen ved frafall av roller i styret som ikke har vara så går et varamedlem inn i aktuelt verv frem mot neste årsmøte 
 • 3 Styrets gjøremål
Styret skal: 
 • iverksette vedtak og bestemmelser i klubben
 • utføre daglige gjøremål, representere klubben utad og utøve dens faglige myndighet
 • arrangere pålagte oppgaver
 • sende rapporter til overordnede myndigheter til fastsatte frister
 • 4 Arbeidsfordelingen i styret
Styret er organisert i henhold til org.plan av november -94 og senere revideringer. 
 • 5 Styremøter
Styremøter avholdes i gjennomsnitt en gang pr måned (vurderes i forhold til fellesferie og helligdager)Digital innkalling med saksliste sendes styrets medlemmer minimum en uke før møtedato. Alle vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. Styremøter referatføres, og referatene gjøres tilgjengelig for medlemmer 
 • 6 Innmelding
Innmelding skal være skriftlig på fastlagt elektronisk skjema. 
 • 7 Medlemskontingent
Medlemskontingent beatles årlig, forskuddshvis. Kontigenten fastsettes på årsmøte.  Medlemmer strykes 1. januar påfølgende år når kontingent ikke er betalt. 
 • 8 Årsmøte
Årsmøte holdes i februar. Innkalling kunngjøres med en -1- måneds varsel. Saker og forslag som ønskes behandlet skal være styret ihende senest 14 dager før årsmøte.  Saksliste skal publiseres på forhånd og være som følger: 
 1. Valg av møteleder og referent
 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
 3. Årsberetning
 4. Regnskap
 5. Budsjett
 6. Innkomne saker
 7. Valg
Stemmeberettiget er alle medlemmer over 17 år. 
 • 9 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kunngjøres med 14 dagers varsel. Avholdes på grunnlag av styrevedtak. 
 • 10 Æresmedlemsskap
Æresmedlemskap utnevnes av styret.  Kriterier for æresmedlemskap: 
 • aktiv og betydningsfull innsats for klubben gjennom en årrekke
 • innehatt verve i klubben
 • 11 Lovendringer
De fastsatte lover for Eidsvoll sykkelklubb kan bare endres gjennom årsmøtevedtak. Forandringene krever 2/3 flertall. 
 • 12 Utmelding
Alle utmeldinger skal skje skriftlig. Ved overgangssaker gjelder NCF`s overgangsregler. 
 • 13 Oppløsning
Forslag til oppløsning av klubben kan kun behandles på årsmøte/generalforsamling. Det kreves 3/4 flertall for at oppløsning skal finne sted. Klubbens eiendeler/midler skal tilfalle idrettslige formål etter bestemmelser av/på årsmøte/generalforsamlingens valgte avviklingsstyre. 
 • 14 Brudd på bestemmelser
Brudd på bestemmelsene til ESK, NIF eller NCF, samt dopingregler kan medføre at medlemmer kan ekskluderes av styret. Dette gjelder også ved tilfeller av seksuell trakassering eller mobbing.  Revidert 17.02.2021 
Del:
Skroll til toppen